×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اداره کارگزینی و رفاه

انجام كليه امور اداري و استخدامي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه و ارائه بخشي از خدمات رفاهي به آنان در طول دوران خدمت بر عهده اين مديريت است. از آنجا كه در مديريت نوين، منابع انساني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، فعاليت‌هاي اين حوزه مي‌تواند نقش مهمي در افزايش كارآيي و انگيزه كاركنان داشته باشد.