×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :فرزانه امان فرخانی

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی

 شماره تماس:3326-017

 

 

 نام و نام خانوادگی :سمیه عبادی

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی

 شماره تماس:3326-017

 نام و نام خانوادگی :مرضیه عمرانی

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی

 شماره تماس:3326-017

 

 

 نام و نام خانوادگی :منصور خرمالی

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی

 شماره تماس:3326-017

 

 

 نام و نام خانوادگی :مهدی ارجمند

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی

 شماره تماس:3326-017

 

 نام و نام خانوادگی :امید مجاهدی

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی

 شماره تماس:3326-017