×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 27 فروردین 1400
  • EN /RU
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

 - بررسی و انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور 
- تهیه و تدوین طرح ها ، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعداهای درخشان. 
- تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.
 - برقراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله ازاجرای آنها و ارائه گزارش های مربوط.
- بررسی و مطالعه درباره روش های شناسایی استعدادهای درخشان
- بررسی و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی برای شکوفا سازی استعدادهای درخشان. 
- بررسی عوامل خروج أستعدادهای درخشان از کشور و ارائه راه کارهای جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور.
 - ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان.
 - أنتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان. 
- تهیه بانک های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.
 - حمایت مادی و معنوی از دانشجویان استعدادهای درخشان. 
- توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به دانشکده ها، مؤسسات پژوهشی و انجمن های علمی مجری برنامه های
شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
 - ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان. 
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.