×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :جعفر محمودی

 سمت سازمانی : مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

 شماره تماس:33262660-017

 

 نام و نام خانوادگی :مریم سلیمانی

 سمت سازمانی :کارشناس آموزش

 شماره تماس:33264171-017

 

 

 نام و نام خانوادگی :عبدالله آتابای

 سمت سازمانی :کارشناس آزمایشگاه 

 شماره تماس:33262660-017

 

 نام و نام خانوادگی :مایا بیک محمدی

 سمت سازمانی :کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

 شماره تماس:33262660-017

 

 نام و نام خانوادگی :فاطمه ترکمانی

 سمت سازمانی :کارشناس دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی

 شماره تماس:33262660-017