×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 17 اردیبهشت 1400
  • EN /RU
EN RU

آزمایشگاه هرباریوم

آزمایشگاه زیست و هرباریوم جهت آموزش و پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
واحدهای عملی دروس مورفولوژی، اکولوژی، فیزیولوژی جانوری او ۲، فیزیولوژی گیاهی ۱و۲، جلبک شناسی، سیستماتیک گیاهی ۱ و ۲، بافت شناسی، ژنتیک، زیست گیاهی، جنین شناسی، سلولی و مولکولی و ... در این آزمایشگاه ها برگزار می گردد. همچنین مطالعه آناتومی گیاهان ، بررسی دانه گرده، بررسی روزنه ها، استخراج DNA و RNA ، آماده سازی نمونه ها برای PCR ،شناسایی نمونه های گیاهی، تهیه نمونه هرباریومی و ... نیز انجام می گردد.