×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

معرفی ریاست

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد صدقی

سمت سازمانی: رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی: دکتری چوبشناسي و صنايع چوب

شماره تماس: 33268882-017

پست الکترونیک: sedghi@gonbad.ac.ir